Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné podmínky

 

1. Informace o společnosti DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – CZECH REPUBLIC spol. s r.o. a jak společnost DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – CZECH REPUBLIC spol. s r.o. kontaktovat

 

1.1 Tyto všeobecné podmínky („Všeobecné podmínky“) upravují používání webových stránek „Stand by me“ („E-shop“) společnosti DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – CZECH REPUBLIC spol. s r.o., IČ: 480 39 497, se sídlem Budějovická 778/3a, Michle, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15503 (dále označované jako „Daikin“, „my“, „nás“, „nám“ nebo „námi“). Tyto Všeobecné podmínky platí také v případě objednávek učiněných prostřednictvím E-shopu.

 

1.2 Společnost Daikin dodává výrobky a služby pouze pro domácí a soukromé použití. Každý, kdo učiní objednávku prostřednictvím E-shopu („Konečný zákazník“, „vy“, „vás“, „vám“ nebo „vámi“), potvrzuje, že nakupuje pro osobní potřeby.

 

1.3 Společnost Daikin lze kontaktovat telefonicky na čísle zákaznického servisu +420 221 715 700 nebo písemně na adrese office@daikin.cz a Budějovická 778/3a, Michle, Praha 4, PSČ 140 00.

 

1.4 Pokud společnost Daikin potřebuje kontaktovat Konečného zákazníka, využije telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo poštovní adresu uvedenou v objednávce.

 

 

2. Rozsah platnosti

 

2.1 Toto jsou Všeobecné podmínky, za kterých společnost Daikin dodává výrobky a služby Konečnému zákazníkovi na základě smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu. Přečtěte si prosím pečlivě tyto Všeobecné podmínky ještě před tím, než odešlete svou objednávku. V těchto Všeobecných podmínkách se vy jako Konečný zákazník dozvíte, kdo je společnost Daikin, jak vám společnost Daikin poskytne výrobky a služby, jak může společnost Daikin a Konečný zákazník změnit nebo ukončit smlouvu, co dělat v případě problémů a další důležité informace. Pokud se dle vašeho názoru v těchto Všeobecných podmínkách nachází jakákoli chyba, obraťte se prosím na společnost Daikin a sdělte jí podrobnosti. Tyto Všeobecné podmínky jsou zveřejněny na E-shopu.

 

2.2 Konečný zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v bodě 3, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

2.3 Tyto Všeobecné podmínky jsou Konečnému zákazníkovi k dispozici elektronicky tak, aby je mohl snadno uložit na trvanlivé médium a snadno vytisknout.

 

2.4 Každý z odstavců těchto Všeobecných podmínek platí samostatně. Pokud je některý z těchto odstavců z jakéhokoli důvodu právně neplatný nebo protiprávní, zbývající odstavce zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

3. Sdělení před uzavřením smlouvy

 

Společnost Daikin sděluje, že

 

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (internetové připojení dle podmínek operátora Konečného zákazníka, společnost Daikin si neúčtuje žádné další poplatky);

 

 1. požaduje platbu prostřednictvím těchto platebních metod: Bancontact, Maestro, Visa, Master Card, PayPal, přičemž platbu je nutné provést ještě před odesláním výrobků nebo zahájením poskytování služeb, společnost Daikin si strhne příslušnou částku z kreditní nebo debetní karty Koncového zákazníka teprve poté, co výrobky odešle nebo zahájí poskytování služeb;

 

 1. smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou může Konečný zákazník kdykoli ukončit výpovědí zaslanou společnosti Daikin, a to ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem. Smlouva, jejímž předmětem je dodávka výrobků, je splněna v okamžiku, kdy je výrobek dodán a uhrazen. Smlouva, jejímž předmětem je poskytování služeb, je splněna v okamžiku, kdy společnost Daikin dokončila poskytování služeb a Konečný zákazník je uhradil.

 

 1. u smluv, jejichž předmětem je opakované plnění, je údaj o době trvání závazku a nejkratší doba, po kterou bude smlouva strany zavazovat, resp. minimální odběr, vždy uveden u příslušného plnění na stránkách E-shopu;

 

 1. u smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejichž předmětem je opakované plnění, je údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná, a o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží neboposkytnutí služby vždy uveden u příslušného plnění na stánkách E-shopu;

 

 1. v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;

 

 1. ceny zboží a služeb jsou na E-shopu uváděny včetně DPH a veškerých dalších daní a poplatků;

 

 1. způsoby dodání nebo plnění a náklady dodání jsou na E-shopu vždy uvedeny u jednotlivých výrobků a služeb;

 

 1. ohledně práva Konečného zákazníka - spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu:

 

Konečný zákazník - spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne uzavření , jde-li o

 

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

smlouvu o poskytnutí služeb;

 

přičemž pokud si Konečný zákazník – spotřebitel přeje od smlouvy se společností Daikin odstoupit, postupuje dle jednoho z návodů uvedených níže:

Telefonicky nebo e-mailem. Obraťte se na zákaznický servis na telefonním čísle +420 221 715 700 nebo e-mailové adrese office@daikin.cz. Uveďte prosím své jméno, adresu bydliště, údaje o objednávce, případně telefonní číslo a e-mailovou adresu, pokud jsou k dispozici.

Online. Vyplňte formulář na webové stránce.

Poštou. Vytiskněte si formulář a zašlete jej společnosti Daikin na adresu uvedenou ve formuláři.  Případně stačí napsat společnosti Daikin na tuto adresu a uvést údaje o tom, co jste si zakoupili, kdy jste učinili objednávku a kdy jste obdrželi objednané položkyplnění, a také vaše jméno a adresu a dále že od smlouvy odstupujete.

 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

Konečný zákazník -spotřebitel nemůže takto odstoupit od smlouvy:

 1. o poskytování služeb, které společnost Daikin splnila s předchozím výslovným souhlasem Konečného zákazníka učiněným v textové podobě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejížichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti Daikin a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Konečného zákazníka nebo pro jeho osobu;
 4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Konečným zákazníkem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.;
 6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Konečný zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 7. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

V případě odstoupení od smlouvy ponese Konečný zákazník náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

Konečný zákazník má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

 

 1. ohledně práv vznikajících z vadného plnění a dalších podmínek pro uplatnění těchto práv:

 

Práva vznikající Konečnému zákazníkovi z vadného plnění a další podmínky pro uplatnění těchto práv stanoví příslušné právní předpisy, tyto Všeobecné podmínky je žádným způsobem neomezují.

Níže uvedené základní údaje o právech vznikajících z vadného plnění a dalších podmínkách pro jejich uplatnění jsou formulovány pro kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej výrobku společností Daikin Konečnému zákazníkovi, pro smlouvu o dílo, jejímž předmětem je poskytování služeb společností Daikin Konečnému zákazníkovi, se ohledně práv Konečného zákazníka z vadného plnění uplatní obdobně, Konečný zákazník však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat společnosti Daikin.

Neoznámil-li Konečný zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Konečný zákazník mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 1. Vady, které má věc při převzetí

 

Společnost Daikin odpovídá Konečnému zákazníkovi, že věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Pokud má věc vady při převzetí, může Konečný zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Konečný zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Konečný zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

 

Neodstoupí-li Konečný zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Konečný zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost Daikin nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že společnost Daikin nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Konečnému zákazníkovi působilo značné obtíže.

 

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Konečný zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Konečný zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

 

 1. Vady, které se vyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí

 

Konečný zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

Vyskytne-li se vada u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, má Konečný zákazník práva v závislosti na charakteru vady.

 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Konečný zákazník právo:

 

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. na odstranění vady opravou věci,
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

 

Konečný zákazník sdělí společnosti Daikin, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Konečný zákazník změnit bez souhlasu společnosti Daikin; to neplatí, žádal-li Konečný zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li společnost Daikin vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Konečnému zákazníkovi, že vady neodstraní, může Konečný zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 

Nezvolí-li Konečný zákazník své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy (viz. níže).

 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Konečný zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Dokud Konečný zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může společnost Daikin dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může společnost Daikin odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Konečnému zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady.

 

Neodstraní-li společnost Daikin vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Konečný zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Konečný zákazník změnit bez souhlasu společnosti Daikin.

 

 1. Pokud je Konečný zákazník ve sporu se společností Daikin, společnost Daikin se vždy bude snažit záležitost urovnat, pokud se Konečný zákazník obrátí na zákaznický servis dle informací v bodě 1.3 výše. Pokud Konečný zákazník není spokojen s tím, jak byla jeho reklamace projednána, má k dispozici také mimosoudní řešení sporů, včetně řešení sporů online na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru (např. Česká obchodní inspekce). 

 

4. Nabídka

 

4.1 Nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených výrobků a/nebo služeb, které jsou k dispozici. Pokud společnost Daikin používá obrazové materiály, slouží pouze pro ilustrační účely. Přestože společnost Daikin vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby barvy vyobrazila přesně, nemůže zaručit, že vyobrazení barev na konkrétním zařízení přesně odpovídá barvě výrobku. Výrobek či služba se mohou od takového vyobrazení mírně lišit.

 

4.2 Každá nabídka obsahuje informace nezbytné k tomu, aby Konečný zákazník jasně věděl, jaká práva a povinnosti se s přijetím dané nabídky pojí. V případě chyby, opomenutí nebo problému s dodávkami, v jejichž důsledku není možné dodat objednanouý výrobek či službu, je společnost Daikin oprávněna nahradit objednanouý výrobek či službu výrobkem či službou obdobnouými, v takovém případě společnost Daikin tuto skutečnost oznámí Konečnému zákazníkovi a Konečný zákazník buď tuto změnu odsouhlasí nebo od smlouvy odstoupí, přičemž obdrží zpět peníze za jakékoli uhrazené, ale nedoručené výrobky čineposkytnuté služby.

 

4.3 I přes veškeré úsilí je možné, že u některých výrobků či služeb budou uvedeny chybné ceny. Společnost Daikin běžně ceny kontroluje ještě před přijetím objednávky a v případě, že správná cena k datu objednávky je nižší než uvedená cena v den objednávky, společnost Daikin bude účtovat nižší z těchto částek. Pokud je správná cena k datu objednávky vyšší než uvedená cena, společnost Daikin kontaktuje Konečného zákazníka a ještě před přijetím objednávky si vyžádá pokyny k dalšímu postupu. Pokud společnost Daikin přijme a zpracuje objednávku obsahující zřejmou a nepochybnou chybu v ceně, kterou by bylo možné přiměřeně rozpoznat jako chybnou cenu, společnost Daikin může od smlouvy odstoupit, vrátit jakékoli již uhrazené částky a požadovat navrácení jakéhokoli již poskytnutého zboží snížené o hodnotu poskytnutých služeb, pokud již byly poskytnuty.

 

 

5. Naše Smlouva s vámi

 

5.1 K přijetí objednávky společností Daikin dojde ve chvíli, kdy společnost Daikin zašle e-mailovou zprávu s přijetím objednávky Konečnému zákazníkovi – v tomto okamžiku vzniká smlouva mezi společností Daikin a Konečným zákazníkem.

Společnost Daikin může objednávky zpracovat pouze v případě, že Konečný zákazník uvedl jasné, úplné a správné identifikační údaje o sobě.

 

5.2 Společnost Daikin si vyhrazuje právo odmítnout objednávky například v případech, kdy má podezření na zneužití práva, jednání ve špatné víře, podvod či nepřijatelné komerční účely, pokud není určitá komodita a/nebo služba skladem nebo k dispozici, pokud došlo k chybě v ceně nebo popisu výrobku či služby nebo pokud existují problémy se splněním dodací lhůty. Pokud společnost Daikin nemůže objednávku přijmout, informuje Konečného zákazníka a nebude mu výrobek plnění účtovat. Společnost Daikin si vyhrazuje právo obrátit se v rámci prevence podvodů na příslušné orgány.

 

5.3 Má se za to, že objednávky učiněné prostřednictvím E-shopu jsou určené pro domácí a soukromé účely. Pokud si přejete učinit objednávku pro obchodní účely, obraťte se prosím na zákaznický servis.

 

6. Platba

 

6.1 Příslušnou cenou je cena uvedená na objednávkových stránkách E-shopu v okamžiku odeslání objednávky. Veškeré ceny se uvádějí s DPH.

 

7. Potvrzení objednávky a platby

 

7.1 Po obdržení platby zašle společnost Daikin Konečnému zákazníkovi e-mailovou zprávu s potvrzením objednávky a platby a podrobnými informacemi o plněnídoručení.

 

7.2 Pokud Konečný zákazník potřebuje platit ročně, obdrží potvrzení objednávky a platby po úhradě první splátky.

 

8. Dodání

 

8.1  Během procesu zpracování objednávky vás společnost Daikin bude informovat, kdy dojde k dodání výrobkůposkytnutí služeb.

 

8.2 Společnost Daikin bude při posuzování žádostí o poskytnutí služeb provádět nezbytné prověřování.

 

8.3 Adresa poskytování služebinstalace uvedená při registraci na E-shopu slouží jako místo plněnídodání.

 

8.4 Společnost Daikin bude realizovat přijaté objednávky v souladu se sjednanou dodací lhůtou plnění.

 

9. Právo Konečného zákazníka - spotřebitele rozmyslet si svůj nákup a odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu

 

9.1 Konečný zákazník – spotřebitel si může svůj nákup rozmyslet, odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a získat své peníze zpět, a to za podmínek uvedených v bodu 3 i těchto Všeobecných podmínek.

 

9.2 Riziko a důkazní břemeno spojené se správným a včasným uplatněním práva na odstoupení od smlouvy nese Konečný zákazník - spotřebitel.

 

 

9.3 Během 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy bude Konečný zákazník – spotřebitel se zakoupeným výrobkem manipulovat opatrně. S výrobkem lze nakládat pouze tak, jak je to nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

9.4 Při uplatnění práva odstoupit od smlouvy platí následující podmínky:

a) Společnost Daikin může snížit vrácenou částku (bez nákladů na přepravu) v poměrné výši dle snížení hodnoty zboží způsobené manipulací v rozporu s ustanovením bodu 9.3. Pokud společnost Daikin vrátí uhrazenou částku ještě předtím, než může zboží zkontrolovat, a následně zjistí, že bylo se zbožím manipulováno způsobem, který je v rozporu s ustanovením bodu 9.3, Konečný zákazník musí společnosti Daikin uhradit příslušnou částku.

 

b) Maximální výše vrácené částky za náklady na dodání bude cena nejlevnějšího způsobu dodání, kterou společnost Daikin nabízí. Pokud například společnost Daikin nabídne doručení výrobku do 3–5 dní za určitou cenu, ale Konečný zákazník si zvolí doručení výrobku do 24 hodin za vyšší cenu, společnost Daikin vrátí pouze tu částku, která by byla bývala zaplacena za levnější způsob dodání.

 

9.35 Společnost Daikin vrátí veškeré platby obdržené od Konečného zákazníka okamžitě a v každém případě do 14 dní ode dne, kdy společnost Daikin obdržela oznámení o přání Konečného zákazníka využít své právo odstoupit od smlouvy a získat své peníze zpět. Společnost Daikin vrátí Konečnému zákazníkovi peníze prostřednictvím stejné platební metody, kterou použil Konečný zákazník. Vrácení peněz je pro Konečného zákazníka zdarma.

 

 

10. V případě problému s výrobkem nebo se službou

 

10.1 Pokud máte jakékoli dotazy či reklamace ohledně výrobků nebo služeb, obraťte se prosím na společnost Daikin telefonicky na číslo zákaznického servisu +420 221 715 700 nebo písemně na adresu office@daikin.cz a Budějovická 778/3a, Michle, Praha 4, PSČ 140 00

10.2 Společnost Daikin má zákonnou povinnost dodávat výrobkyslužby, kteréou jsou v souladu s příslušnou smlouvou. Nic v těchto Všeobecných podmínkách neomezuje vaše zákonná práva z odpovědnosti za vady.

 

10.3 Společnost Daikin neodpovídá za žádnou újmu způsobenou událostmi, které nemůže ovlivnit, chybným používáním nebo nesprávnou manipulací s  výrobkem, ve vztahu ke kterému byla  a/nebo službaou zakoupenými Konečným zákazníkemposkytnuta.

 

10.4 Pokud využijete svého zákonného práva odstoupit od smlouvy, musíte výrobky bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy buď vrátit osobně tam, kde jste je zakoupili, zaslat je zpět společnosti Daikin, nebo (pokud nejsou vhodné k přepravě poštou) umožnit společnosti Daikin, aby si je od vás vyzvedla. Zavolejte prosím zákaznický servis na číslo [ČÍSLO] nebo napište e-mailovou zprávu společnosti Daikin na adresu [ADRESA] a my vám zašleme štítek pro vrácení zboží, případně s vámi domluvíme vyzvednutí. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

 

11. Podpis a doklady

 

11.1 Konečný zákazník akceptuje elektronické doklady.

 

11.2 Konečný zákazník je osobně a výhradně odpovědný za správnost všech údajů, které sdělí společnosti Daikin.

 

12. Trvání smlouvy a ukončení po uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ze strany Konečného zákazníka - spotřebitele

 

12.1 Smlouva vzniká v okamžiku, kdy společnost Daikin přijme objednávku dle bodu 5.1 a trvá po dobu uvedenou v bodě 3 c. a d. 

 

12.2 Společnost Daikin může od smlouvy s okamžitou účinností odstoupit zasláním e-mailové zprávy s příslušným oznámením za následujících okolností: (1) Ppokud je Konečný zákazník v prodlení s platbou, která je splatná 30 dní poté, co společnost Daikin zaslala upomínkový e-mail, a (2) pokud Konečný zákazník obdrží e-mailovou zprávu s výzvou provést údržbu a tuto údržbu neprovede do tří měsíců od data této e-mailové zprávy, v tomto případě zanikají Konečnému zákazníkovi jeho práva z odpovědnosti za vady výrobku, s jehož údržbou je v prodlení. .

 

13. Odpovědnost za používání E-shopu

 

13.1 Účelem E-shopu je poskytovat Konečnému zákazníkovi obecné informace o výrobcích a činnostech společnosti Daikin.

 

13.2 Společnosti Daikin si vyhrazuje právo kdykoli zcela nebo zčásti přerušit nebo zastavit provozování E-shopu kvůli údržbě, aktualizacím nebo z jakéhokoli jiného důvodu, a to i bez předchozího upozornění.

 

Odpovídáme za vaše předvídatelné ztráty a újmy, které jsme způsobili. Pokud porušíme tyto Všeobecné podmínky, odpovídáme za vám vzniklé ztráty či újmy, které jsou předvídatelným důsledkem porušení příslušné smlouvy z naší strany nebo nevynaložení přiměřené péče a odbornosti z naší strany; neneseme však odpovědnost za žádné ztráty ani újmy, které nejsou předvídatelné. Ztráty či újmy jsou předvídatelné, pokud je zřejmé, že k nim dojde, nebo pokud jsme my i vy v době uzavírání smlouvy věděli, že k nim může dojít, například pokud jste o nich s námi během prodejního procesu mluvili.

 

Žádným způsobem nevylučujeme ani neomezujeme svou odpovědnost vůči vám za újmy způsobené hrubou nedbalost nebo úmyslně nebo za újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech.

 

Kdy odpovídáme za škodu na vašem majetku. Pokud poskytujeme služby ve vašich prostorách, nahradíme jakékoli škody na vašem majetku, které při tom způsobíme. Neodpovídáme však za náklady na opravu jakýchkoli již existujících vad nebo škod na vašem majetku, které během poskytování služeb objevíme.

 

Neodpovídáme za ztráty z podnikatelské činnosti. Výrobky dodávámeSlužby poskytujeme pouze pro domácí a soukromé použití. Pokud výrobky použijete pro jakékoli komerční nebo obchodní účely nebo pro další prodej, neneseme vůči vám žádnou odpovědnost za jakýkoli ušlý zisk, ztrátu zakázek, přerušení provozu či ušlé obchodní příležitosti.

 

14. Jak můžeme využívat vaše osobní údaje

 

Společnost Daikin si vyhrazuje právo shromažďovat osobní údaje Konečného zákazníka, a to přímo shromažďováním osobních údajů uvedených Konečným zákazníkem během registrace a/nebo objednávky i nepřímo prostřednictvím souborů cookies v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů

 

Společnost Daikin využije poskytnuté osobní údaje k:

 • poskytnutí služebdodání výrobků;
 • zpracování platby za výrobkyslužby; a
 • poskytování informací o podobných službách a výrobcích dodávaných společností Daikin, pokud je k tomu Konečným zákazníkem během objednávkového procesu udělen souhlas dle příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů, přičemž Konečný zákazník může zasílání těchto informací kdykoli zrušit kontaktováním společnosti Daikin.

 

Společnost Daikin poskytne osobní údaje Konečného zákazníka třetím osobám pouze v případech, kdy jí to příslušný právní předpis nařizuje nebo povoluje.

 

15. Duševní vlastnictví

 

E-shop a všechny jeho části, včetně materiálů a obsahu (například obrazových materiálů a textů) a použitých technologií jsou ve výhradním vlastnictví společnosti Daikin.

Společnost Daikin je vlastníkem veškerých práv k duševnímu vlastnictví, která chrání příslušné výrobky.  Výrobky podléhají ochraně na základě právních předpisů o právech duševního vlastnictví po celém světě. Všechna taková práva jsou vyhrazena.  Uživatelé, kteří mají svou vlastní webovou stránku a kteří si i pro čistě osobní účely přejí nastavit automatický odkaz ze své vlastní stránky na domovskou stránku E-shopu, musejí nejprve požádat společnost Daikin o výslovný souhlas.  Vždy je pak nutné uvést status společnosti Daikin (a jakýchkoli uvedených přispěvatelů) jako autora obsahu na našich stránkách. Konečný uživatel nesmí využívat žádnou část obsahu stránek ke komerčním účelům bez povolení od společnosti Daikin nebo poskytovatelů licence. 

 

16. Soudní pravomoc a rozhodné právo

 

Tyto Všeobecné podmínky se řídí právem České republiky a Konečný zákazník může zahájit případné soudní řízení ohledně smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu u soudů České republiky.

 

Formulář k odstoupení od smlouvy

(Pokud si přejete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám jej.)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – CZECH REPUBLIC spol. s r.o.
Budějovická 778/3a
140 00 Praha 4 - Michle

[OBCHODNÍK ZDE UVEDE TELEFONNÍ ČÍSLO A – POKUD JSOU K DISPOZICI – TAKÉ ČÍSLO FAXU A E-MAILOVOU ADRESU]

Oznamuji/Oznamujeme [*], že tímto odstupuji/odstupujeme [*] od smlouvy o nákupu tohoto zboží [*]/o poskytnutí těchto služeb [*],

Datum objednání [*]/datum obdržení [*],

Jméno a příjmení spotřebitele (spotřebitelů),

Adresa spotřebitele (spotřebitelů),

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě),

Datum

[*] Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.